Socialització de Llibres

NOTA INFORMATIVA

Socialització de llibres: Us recordem que enguany continuem mantenint el nostre projecte de socialització de llibres.

Volem incidir en què és responsabilitat de tots, ja que els llibres són de tots, el de mirar de fer entendre als nois i noies que els llibres dels que utilitzen, només en disposen, no són de la seva propietat, hauran de deixar-los en herència als seus companys més petits.

I us diem això perquè, un cop acabat el curs els mestres fan inventari i si es detecten llibres molt malmesos que havien estat incorporats a la roda de la socialització recentment, tal i com figura al projecte, es prendran mesures per tal de rescabalar a la comunitat de la pèrdua d’aquest material i els conseqüents costos de reposició. Les famílies responsables de tenir cura d’aquests llibres que puguin resultar malmesos, rebran una notificació on juntament amb la quota anual de socialització hi anirà lligat un càrrec fent referència a aquest motiu.

llibres4

Introducció:

Existeixen diferents motius que han fet que la comunitat educativa de l’escola El Turonet, hagi decidit engegar un projecte com aquest. Entre aquests, podríem citar el que recull la nostra llei de lleis en el seu article 27.4 i que diu: “l’ensenyament bàsic serà obligatori i gratuït sense cap mena de restricció”.

Un altre el podríem trobar fent referència a motius ecològics, pensant amb l’aprofitament de recursos, en el seu estalvi. Però creiem que el principal motiu segueix sent intentar realitzar una tasca educativa.

Què volem dir amb això?, doncs no res més que intentar de fer entendre als nostres infants (fills, alumnes), que no estan sols, que hi han d’altres al seu voltant que es mereixen ser respectats. Aquest projecte el que vol és aportar, ajudar en la solidificació d’uns valors necessaris per la convivència.

Objectius generals:

– Compensar les desigualtats econòmiques entre les famílies. Que cap nen/a de l’escola es senti marginat per la mancança d’un material que la resta d’alumnes si que en disposi.
– Assegurar que tots els alumnes tinguin les mateixes possibilitats materials d’aprenentatge, tot intentant reduir-ne la despesa familiar.
– Educar en valors com el respecte pel medi ambient, els companys, fomentar el consum raonable, el reciclatge, tenir cura de la propietat aliena…
– Publicitar tant com sigui possible el projecte dins la mateixa escola, intentant fer-lo partícip en festes, per exemple: Sant Jordi, agermanaments amb altres escoles…

Objectius específics:

– Mantenir als pares permanentment informats de la situació en que es troba el projecte mitjançant assemblees, comunicats, articles a la web, i implicar-los en la cura del material per part dels seus fills.
– Afavorir l’intercanvi i el reciclatge de llibres entre els alumnes.
– Mantenir i augmentar la borsa de llibres gràcies a les cessions dels alumnes.
– Intentar optar a subvencions de les administracions que vulguin cooperar amb aquest projecte.
– Intentar implicar-hi també a alguna editorial.

Criteris per a la inclusió d’un llibre en el projecte:

– Els llibres susceptibles de ser socialitzats no han de ser fungibles.
– Els llibres han de comptar amb una mínima garantia per part de l’editorial de la no introducció de canvis (no forçats), com per exemple de paginació, que dificultin el seu us quan convergeixin diferents edicions.
– Valorar individualment (per família) la inclusió dels llibres de lectura obligada en el curs. Des de l’escola entendríem que aquests no en formessin part, ja que incorporen una càrrega d’emocions personals.
– Llibres de informació generalitzada, atles, diccionaris… haurien de ser de socialització obligada.

Quins llibres no seran acceptats per “La borsa de llibres”:

– Aquells llibres que estiguin estripats, els faltin fulls, tinguin guixades amb bolígraf, retolador… que impedeixin la correcta lectura, o bé interfereixin amb la feina.
– Tots els altres aspectes que la comissió creada a tal efecte consideri oportuns.

Veure el projecte complert

Memoria del primer any