Activitats extra-escolars

Consulta i descarrega’t, en el següent enllaç, l’oferta d’activitats extra-escolars pel curs 2021-2022 (informació, horaris i preus):

Informació extraescolars i acollida 2021 22

Full_Inscripció_ActivitatsExtraescolars_2021-2022

Activitats Extraescolars - La Nostra Escola Comarcal

 CONDICIONS GENERALS:

  • Cal ser soci de l’AFA per gaudir de les activitats i serveis.
  • S’ha d’estar al dia de pagament per poder inscriure-s’hi.
  • Els preus inclosos són orientatius. Els preus finals i les activitats que es puguin dur a terme poden dependre del nombre final d’inscrits. Si no s’arriba al nombre mínim d’inscrits establert per l’empresa organitzadora, l’activitat no es podrà dur a terme i us serà comunicat en finalitzar el cicle d’inscripcions.
  • Si  us plau, mantingueu al dia les vostres dades per facilitar les gestions de tresoreria i comunicació.
  • En cas de qualsevol dubte contacteu amb la vocalia de l’activitat. Contactar amb el vocal per consultar disponibilitat de places un cop iniciada l’activitat.
  • PREUS, QUOTES I COBRAMENTS: Els preus i la matrícula apareixen al full d’Informació extraescolars i acollida 2021 22. La matricula de 10 € es paga en efectiu en fer la inscripció i l’activitat es cobra via domiciliació bancària. L’AMPA cobra en 3 quotes, que corresponen al preu del curs fraccionat en 3 parts; en canvi, a les activitats en les quals el rebut el domicilia una empresa -com les acollides-, les condicions són les establertes per l’empresa. En cas de retorn de rebuts, es carregaran les despeses bancàries. Reviseu les vostres dades i quan calgui actualitzeu-les i envieu-les a tresoreria mitjançant el correu ampaturonet@hotmail.com o bústia ampa.
  • BAIXES: Per donar-se de baixa cal avisar per escrit a la vocalia amb còpia a l’AMPA almenys 15 dies abans de la següent quota. Un cop carregat un rebut, aquest no es retornarà. Si un nen o nena causa baixa durant el transcurs del trimestre, aquest es cobrarà íntegre. Penseu que la baixa pot causar perjudici a la resta d’inscrits, en aquests casos es cobrarà la quota íntegra. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de l’activitat, es comunicarà a les famílies inscrites per mirar de trobar solucions conjuntes o decidir l’anul·lació de l’activitat.
  • La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions. S’han establert aquestes condicions pel garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats. Qualsevol incidència cal comunicar-la a la vocalia corresponent. Recordeu que disposeu també del correu ampaturonet@hotmail.com

IMPORTANT: Tota la informació esta subjecta als canvis que puguin haver-hi, derivats de la situació de pandèmia (tant per part de l’AFA, com del proveïdor del servei).

El serveis de l’AFA pel curs 22-23 s’actualitzaran durant el mes juny 2022.

Comments are closed.