Detall Activitats Extraescolars

Activitats Extraescolars

Anualment l’Ampa selecciona i gestiona diferents activitats extraescolars.

Programació Activitats Extraescolars 2017-2018

CONDICIONS:
Cal ser soci de l’AMPA per inscriure’s a una activitat o servei de l’AMPA.

INSCRIPCIÓ: Per a totes les activitats, cal omplir totes les dades d’aquest full per inscrit i activitat i fer el pagament de la matricula en efectiu segons consta al quadre d’activitats extraescolars. És imprescindible que indiqueu el núm. de targeta sanitària (4 lletres i 10 núm.) Els nens i nenes de handbol (a partir de P5) també han de dur dues fotos de carnet, amb el nom al darrere. El preu d’inscripció no es retornarà en cas que us esborreu de l’activitat. Els preus finals i les activitats que es puguin dur a terme dependran del nombre final d’inscrits.

PREUS I QUOTES I COBRAMENTS:Els preus i la matrícula apareixen al Quadre d’activitats extraescolars. La matricula de 10 € es paga en efectiu en fer la inscripció. L’activitat es cobra via domiciliació bancària. L’AMPA cobra en 3 quotes, que corresponen al preu del curs fraccionat en 3 parts, en canvi en les activitats en les que el rebut el domicilia una empresa, com són les acollides, les condicions són les establertes per l’empresa. En cas de retorn de rebuts, es carregaran les despeses bancàries. Reviseu les vostres dades i quan calgui actualitzeu-les i envieu-les a tresoreria mitjançant el correu ampaturonet@hotmail.com o bústia ampa.

BAIXES: Per donar-se de baixa cal avisar per escrit a la vocalia amb còpia a l’AMPA almenys 15 dies abans de la següent quota. Un cop carregat un rebut, aquest no es retornarà. Si un nen o nena causa baixa durant el transcurs del trimestre, aquest es cobrarà íntegre. Penseu que la baixa pot causar perjudici a la resta d’inscrits, en aquests cassos es cobrarà la quota íntegra. Si el nombre de baixes impedís la viabilitat de l’activitat, es comunicarà les famílies inscrites per trobar solucions conjuntes o decidir l’anul·lació de l’activitat.
La inscripció comporta l’acceptació d’aquestes condicions. S’han establert aquestes condicions pel garantir el correcte desenvolupament de totes les activitats. Qualsevol incidència cal comunicar-la a la vocalia corresponent. Recordeu que disposeu també del correu ampaturonet@hotmail.com